Liệu pháp hệ thống: Cách tiếp cận, tác dụng và sự phù hợp

Liệu pháp hệ thống là gì? Liệu pháp hệ thống xem con người như một phần của hệ thống. Tất cả mọi người trong một hệ thống đều có quan hệ trực tiếp với nhau – ví dụ như trong gia đình, đối tác, trường học hoặc nơi làm việc. Do đó, những thay đổi trong hệ thống sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thành viên. Các mối quan hệ rối loạn hoặc mô hình giao tiếp không thuận lợi trong hệ thống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cá nhân… Liệu pháp hệ thống: Cách tiếp cận, tác dụng và sự phù hợp