lixisenatide

Sản phẩm Lixisenatide đã được phê duyệt như một giải pháp tiêm dưới da ở EU vào năm 2012, ở Hoa Kỳ vào năm 2016 và ở nhiều quốc gia vào năm 2017 (Lyxumia). Lixisenatide cũng được kết hợp với insulin glargine; xem iGlarLixi (Suliqua). Cấu trúc và tính chất Lixisenatide là một peptit và chất tương tự GLP1 của 44 axit amin, giống như exenatide,… lixisenatide