Vai trò của thuốc giảm nhẹ

Một thành phần thiết yếu của chăm sóc giảm nhẹ là giảm bớt các triệu chứng thể chất tốt nhất có thể - ví dụ, thông qua liệu pháp giảm đau phức tạp. Cũng quan trọng như chăm sóc thể chất là hỗ trợ tâm lý xã hội và thường là tinh thần – cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Tim hiểu thêm ở đây: