Từ chối trách nhiệm

Khước từ

Thông tin do chúng tôi cung cấp trên trang web này (“Trang web”) chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Tất cả thông tin trên Trang web đều được cung cấp một cách thiện chí, tuy nhiên chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng trang web hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web. Việc bạn sử dụng trang web và việc bạn dựa vào bất kỳ thông tin nào trên trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên kết bên ngoài

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc bắt nguồn từ các bên thứ ba hoặc các liên kết đến các trang web và tính năng. Các liên kết bên ngoài như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, tin cậy, sẵn có hoặc đầy đủ.

Chúng tôi không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba được liên kết thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web hoặc tính năng nào được liên kết trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác. Chúng tôi sẽ không là một bên hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chuyên nghiệp

Trang web không thể và không chứa lời khuyên y tế. Thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn y tế nào.

Nội dung được xuất bản trên Trang web nhằm mục đích sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Điều rất quan trọng là phải tự phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên hoàn cảnh cá nhân của riêng bạn. Bạn nên nhận lời khuyên y tế độc lập từ một chuyên gia hoặc nghiên cứu độc lập và xác minh bất kỳ thông tin nào bạn tìm thấy trên Trang web của chúng tôi và muốn dựa vào.

Việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Chi nhánh

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web liên kết và chúng tôi có thể nhận được hoa hồng liên kết cho bất kỳ giao dịch mua hoặc hành động nào do bạn thực hiện trên các trang web liên kết bằng cách sử dụng các liên kết đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lỗi và thiếu sót

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trong trang web này được lấy từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin trong trang web này được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn bảo đảm về hiệu suất, khả năng bán và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, Trang web, các đối tác hoặc công ty liên quan của Trang web hoặc các đối tác, đại lý hoặc nhân viên của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin trong Trang web này hoặc cho bất kỳ hậu quả nào, đặc biệt hoặc những thiệt hại tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về đóng góp của tác giả tự do

Trang web này có thể bao gồm nội dung của các tác giả tự do và bất kỳ quan điểm hoặc ý kiến ​​nào được thể hiện trong các bài đăng đó là cá nhân và không đại diện cho chủ sở hữu Trang web hoặc bất kỳ nhân viên hoặc chi nhánh nào của nó trừ khi được nêu rõ ràng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về biểu trưng và nhãn hiệu

Tất cả các biểu tượng và nhãn hiệu của các bên thứ ba được tham chiếu trên Trang web là nhãn hiệu và biểu tượng của chủ sở hữu tương ứng của họ. Bất kỳ sự bao gồm các nhãn hiệu hoặc biểu tượng như vậy không ngụ ý hoặc cấu thành bất kỳ sự chấp thuận, xác nhận hoặc tài trợ nào cho Trang web.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc các thắc mắc khác, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ để liên hệ với chúng tôi.