Tóm tắt | Động lực học xoắn ốc

Tổng kết

Nhìn chung, nguyên tắc của Động lực học xoắn ốc do đó thể hiện một hình thức trị liệu nhẹ nhàng trong đó các kiểu vận động có thể được điều chỉnh lại hoặc điều chỉnh để bù đắp những thiếu hụt về thể chất và cải thiện nhận thức chung về cơ thể của chính mình. Bằng cách tập trung vào việc thực hiện đúng các chuyển động, một nhận thức mới về cơ thể được truyền đạt, giúp nhiều người bị ảnh hưởng loại bỏ các vấn đề về thể chất.