Tóm tắt | Bài tập tại nơi làm việc

Tổng kết

Sự kết hợp của hai hoặc ba bài tập được trình bày ở trên tại nơi làm việc chỉ mất vài phút trong cuộc sống hàng ngày. Nếu điều này có thể trở thành một nghi thức hàng ngày, chẳng hạn vào cuối giờ nghỉ trưa, tác động tích cực đến căng cơ và thiếu tập trung có thể đạt được. Cảm giác căng thẳng chủ quan trong công việc được giảm bớt và có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe chung.