Bài tập xung đột vai 1.1

"Bắp tay cong - vị trí bắt đầu ”Đứng hơi cúi và rộng bằng hông. Căng thẳng của bạn dạ dày và giữ cánh tay trên của bạn gần với cơ thể của bạn. Cánh tay gần như duỗi thẳng hoàn toàn ở vị trí bắt đầu. Trên cả hai tay, bạn cầm tạ, bạn có thể nâng tạ lên 3 lần, mỗi lần 15 lần lặp lại. Tiếp tục với bài tập tiếp theo: “Bắp tay cong - vị trí kết thúc