Rễ hoa hồng (Rhodiola Rosea): Tình hình cung cấp

Rhodiola rosea ngày càng được sử dụng nhiều trong chế độ ăn uống bổ sung vì nó thích nghi Các hiệu ứng. Không có dữ liệu về tình hình cung cấp cho đến nay.