Niacin (Vitamin B3): Chức năng

Các coenzyme của nó NAD (nicotinamide adenine dinucleotide) và NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phốt phát) có tầm quan trọng lớn đối với việc sản xuất năng lượng thông qua các phản ứng oxy hóa-khử cho hơn 200 enzyme. NAD hỗ trợ các quy trình phân tích carbohydrates, chất béo, proteinrượu để sản xuất năng lượng. NADP hỗ trợ các quy trình phân tích như tổng hợp axit béocholesterolHơn nữa, nicotinamide có tầm quan trọng lớn đối với quá trình sao chép DNA, tức là sao chép thông tin di truyền và sửa chữa DNA.