Hội chứng Bing Horton

Từ đồng nghĩa Đau đầu cụm, đau đầu do ban đỏ Tiếng Anh: cluster đau đầu Định nghĩa Hội chứng Bing-Horton là một rối loạn đau đầu. Đau đầu từng cơn, luôn ở một bên và có thể kèm theo chảy nước mắt hoặc các triệu chứng khác. Hội chứng xảy ra 1 lần ở khoảng 100 người và độ tuổi cao nhất là từ 25 đến 30 tuổi. Thường có đến 3 cơn đau đầu… Hội chứng Bing Horton