somatostatin

Đồng nghĩa: Hormone ức chế somatotropin (SIH) Somatostatin là hormone thứ ba, bên cạnh insulin và glucagon, được sản xuất trong tuyến tụy. Nó là một chất truyền tin của cơ thể con người, chủ yếu ức chế quá trình tiêu hóa. Nó cũng được coi là chất đối kháng của nhiều loại hormone khác trong cơ thể. Giáo dục Somatostatin được sản xuất trong các tế bào D của… somatostatin

glucagon

Giới thiệu Glucagon là một loại hormone của cơ thể con người, có nhiệm vụ nâng cao lượng đường trong máu. Do đó, nó hoạt động như một chất đối kháng với hormone insulin. Hormone của tuyến tụy, glucagon, cũng bao gồm protein (tổng cộng 29 axit amin). Nó được tạo ra trong cái gọi là tế bào A của các tế bào đảo nhỏ của Langerhans… glucagon