Chính sách sửa chữa

Chúng tôi cam kết sửa chữa hoặc bổ sung làm rõ nội dung gốc được cung cấp trên trang web này nếu thấy cần thiết.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hành động kịp thời để chỉnh sửa ngay cả những lỗi nhỏ như lỗi chính tả hoặc ngữ pháp hoặc để thực hiện các thay đổi về văn phong. Vì loại thay đổi thứ hai không có nghĩa là thay đổi ý nghĩa của nội dung, những thay đổi đó được cập nhật trên trang web mà không cần thông báo. Trong trường hợp đã xác định được lỗi có liên quan đến nội dung, chúng tôi sẽ cập nhật nội dung và lưu ý sửa chữa.

Chính sách chỉnh sửa này áp dụng cho tất cả nội dung gốc trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài báo, tin bài hoặc tài liệu tham khảo y tế gốc có chủ đề riêng lẻ. Mọi chỉnh sửa tiềm ẩn đối với nội dung được cấp phép hoặc bên thứ ba thuộc trách nhiệm của nhà xuất bản.

Nếu bạn tin rằng bạn đã tìm thấy lỗi trong bất kỳ nội dung nào của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến nhóm biên tập của chúng tôi bằng liên kết 'liên hệ với chúng tôi' trong phần chân trang ở cuối trang web.